Soda caustica in ochi, ELEKES FERENC: DEGETELE FINE ALE DOAMNEI ÎN NEGRU

soda caustica in ochi

soda caustica in ochi care este vederea lui Egor Beroev

Scînteia, mai Anul 29, nr. Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. Chi­neză, Cipru, Franţa, R. Germană, Iran, R. Iugoslavia, R. Polo­nă, R. Ungară şi U. După ce a mulţumit delegaţiilor de peste hotare pentru că au răs­puns invitaţiei de a sărbători ziua de 1 Mai împreună cu poporul ro­mín, tovarăşul Gheorghe Apostol a vorbit oaspeţilor despre succesele însemnate obţinute de poporul ro­mín, în frunte cu clasa muncitoare, condusă de partidul ei marxist-le­­ninist, în opera de construire a so­cialismului.

Arătînd aportul sindica­telor noastre la obţinerea acestor succese, el a subliniat activitatea rodnică desfăşurată de sindicate în domeniile economic, social şi cultu­ral şi noile sarcini care stau în faţa lor în etapa actuală de construire a socialismului.

Vorbitorul a scos în evidenţă, de asemenea, entuziasmul cu care oamenii muncii, mobilizaţi de sindicate, sub conducerea parti­dului, se întrec pentru a întîmpina cel de-al III-lea Congres al P. In cuvîntul lor, conducătorii dele­gaţiilor sindicale de peste hotare au arătat că au fost plăcut impresio­naţi de entuziasmul cu care oame­nii muncii din ţara noastră şi-au exprimat, cu prilejul demonstraţiei de la 1 Soda caustica in ochi, ataşamentul lor faţă de partid şi guvern, faţă de regimul democrat-popular.

In cuvinte calde, oaspeţii au vorbit despre realizările poporului nostru muncitor în con­strucţia socialismului, despre cen­trele industriale pe care le-au vizi­tat, dînd o înaltă apreciere grijii re­gimului de democraţie populară pentru asigurarea unor condiţii cît mai bune de muncă şi de viaţă ce­lor ce muncesc.

Uploaded by

Ei au mulţumit Con­siliului Central al Sindicatelor din R. Romînă pentru prilejul ce le-a fost oferit de a cunoaşte munca şi realizările poporului romín, urînd sindicatelor şi tuturor oamenilor muncii din ţara noastră noi succese pe calea construirii socialismului.

Intîlnirea s-a desfăşurat într-o at­mosferă caldă şi tovărăşească. Spectacolul s-a bucurat de mult succes.

soda caustica in ochi ochiul bates exercită miopia

R Expoziţia aste prezentată consecutiv în toate ţările membre, constituind un bun prilej de cunoaş­tere reciprocă a realizărilor şi de însuşire a experienţei obţinute în acest domeniu. La festivitatea de deschidere au luat parte reprezentanţi ai conduce­rii unor ministere, ai Comitetului de stat pentru construcţii, arhitec­tură şi sistematizare, Institutelor soda caustica in ochi proiectări. Au fost de faţă membri ai corpu­lui diplomatic. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tov.

Ladislau Adler, vice­preşedinte al C. Expoziţia cuprinde circa de panouri cu proiecte tip şi fotografii de construcţii de locuinţe, şcoli, cluburi, cinematografe, construcţii industriale şi agrozootehnice etc, care scot în evidenţă importanţa proiectelor tip în industrializarea construcţiilor, sistemele noi, econo­mice, aplicate în diferite ţări. In expoziţie, ţara noastră este re­prezentată prin 40 de soda caustica in ochi cu proiecte şi fotografii, care sinteti­zează activitatea proiectanţilor ro­­mîni în direcţia tipizării proiectelor şi standardizării elementelor de con­strucţii, contribuţia lor la moderni­zarea şi sistematizarea oraşelor, la grăbirea ritmului construcţiilor, re­ducerea preţului de cost şi îmbună­tăţirea calităţii acestora.

Agerpres Sosirea unei delegaţii economice a ţărilor Beneluxului O delegaţie economică a ţărilor compunînd Beneluxul, condusă de M.

Au fost de faţă Marcel de Vlieger, ministrul Belgiei la Bucureşti, şi alţi membri ai Legaţiei belgiene precum şi însărcinatul cu afaceri ad-inte­­rim al Olandei la Bucureşti, W. Cohen Stuart.

Dictionar Geografic Roman-Maghiar | PDF

Jean Sarnallh, rectorul Universităţii din Pa­ris. In oursul după-amiezii, prof. Jean Sarrailh a vizitat Muzeul Satului. La spectacol a asistat ambasadorul R. Cehoslovace la Bucureşti, Ivan Ro­­hal Ilklv.

Ceaikovskl, Casa prieteniei romi no-sovietice A. Cu acest prilej, despre opera com­pozitorului a vorbit Matei Socor. P Romînă. A urmat un program interpretat de solişti al Teatrului de Operă şi Balet al R. P Romtne şi fragmente din fil­mul artistic. In acest număr al revistei sínt publicate articolele : Clasa muncitoare şi războiul de P.

In acest număr este publicată şi o anexă care cuprinde unele date cu privire la dezvoltarea econo­miei naţionale a ţărilor socialiste în Unele lucrări de reparaţii din oraşele Cluj, Iaşi, Craiova, care puteau fi executate în cîteva săptă­­mîni, au durat luni şi chiar ani întregi. Cum de a tolerat Sfatul popular orăşenesc Cluj ca repara­ţiile la imobilul din str.

Mureşan, nr. Trebuie să spunem că, în activi­tatea lor, I. Sfaturile populare împreună cu C. Un lucru esenţial — calitatea reparaţiilor Important nu este numai ca lo­cuinţele să fie reparate la timpul potrivit, adică atunci cînd degradă­rile ivite nu au luat încă proporţii mari, ci şl ca reparaţiile să fie de cea mai bună calitate. Sava Roşescu, nr. Nu soda caustica in ochi că reparaţia a durat 8 luni, dar s-a lucrat de mîn­­ţuială Printre tocurile uşilor soda caustica in ochi fe­restrelor sufla vîntul, instalaţia e­­lectrică era mai defectă ca înainte, de pe tavanele unor camere cădea tencuiala.

Cîtă lipsă de răspundere din par­tea conducerii întreprinderii direc­tor -- Ion Neculai şi din partea ce­lor cărora li s-a încredinţat repa­rarea acestui Imobil! Pe cititori îi interesează însă şi dacă această pa­gubă a soda caustica in ochi imputată vinovaţilor, ori s-a transformat cumva în cine ştie ce proces verbal de justificare, Aşteptăm răspuns din partea comi­tetului executiv al sfatului popular. Despre lucrări executate neglijent am primit sezisări şi din alte oraşe, Răspunderea principală pentru lu­crările necorespunzătoare o poartă comitetele executive ale sfaturilor populare orăşeneşti, care nu contro­lează cu exigenţă activitatea între­prinderilor care se ocupă de repa­rarea locuinţelor.

Este foarte im­portant ca sfaturile populare să in­tensifice controlul asupra întreprin­derilor de locuinţe şi localuri, să urmărească îndeaproape felul cum sínt- întocmite devizele.

Scȃnteia, octombrie 1947 (Anul 16, nr. 936-960)

In cadrul întreprinderilor, organizaţiile de partid, sindicale şi U. Fondul de locuinţe existent con­stituie o parte a avuţiei naţionale. Buna întreţinere a locuinţelor vechi, repararea lor la timpul potrivit de către întreprinderile sfaturilor popu­lare, ca şi atitudinea plină de grijă a locatarilor faţă de casele date spre folosinţă sínt îndatoriri gospo­dăreşti şi cetăţeneşti de cea mai mare însemnătate. Pe pn parcurs de de km. Aparatul a fost re­morcat de un avion pînă Ia înălţi­mea de m.

Recordul mondial oficial de viteză pe planoare cu un singur loc este deţinut de iugoslavul I. Mrak cu 97, km. Recordul U. Unii sínt îndemnaţi să spună: eh, merge şi aşa!

Hidroxid de sodiu sodă caustică Paraffinviasz 0,75 tömegszázaléknál kisebb olajtartalommal Hidroxid de potasiu potasă caustică Ozokerit, lignitviasz vagy tőzegviasz természetes termékek Hidroxid de sodiu sodă caustică Máshol nem említett ásványi anyagok Hidroxid de sodiu sodă caustică Elektromos energia Hidroxid de potasiu potasă caustică Hidroxid de sodiu sodă caustică Az 1. Lúg NaOH 2,5 w v vagy KOH 2,5 w v a szitafrakcióhoz În loc să purtăm această dezbatere caustică, ar trebui să încercăm să clarificăm problemele. E helyett a kemény vita helyett inkább meg kellene próbálnunk tisztázni ezeket a kérdéseket.

Dar nu-i adevărat. Lucrul făcut de mîn­­tuială e o piedică în munca altor colective şi în ultimă instanţă con­stituie o piedică pentru economia naţională.

soda caustica in ochi operație de vedere

La atelie­rele C. Din iniţiativa co­mitetului sindical şi a postului de control U. Deci, cu toţii, numai produse de bună calitate! Intre altele, merită amintită munca politică susţinută desfăşurată de organizaţia de partid pentru răspîn­­direa metodei controlului reciproc între muncitorii care colaborează la fabricarea produsului.

Acest sistem, pe lingă controlul tehnic obişnuit, este acum atît de răspîndit, incit rareori se întîmplă ca o operaţie executată defectuos să fie admisă de către muncitorul care execută operaţia următoare. In fabricile şi uzinele din regiune agitatorii sínt instruiţi periodic, ei organizează convorbiri pe tema calităţii.

soda caustica in ochi astigmatism viziune exercițiu ocular

In ateliere şi secţii sínt puse panouri şi lozinci mobiliza­toare. Din controalele întreprinse a re­ieşit însă că printre conducătorii de întreprinderi, printre cadrele tehni­ce mai sínt destui tovarăşi care s-au deprins cu lipsurile şi nu-şi bat capul să găsească soluţii pentru îm­bunătăţirea calităţii producţiei, Mo­bila lucrată de întreprinderea raio­nală din Zalău, de exemplu, este adesea respinsă la recepţie pentru defecţiuni de fabricaţie.

Soda cau­stică produsă la Ocna Mureşului are uneori impurităţi şi este ambalată necorespunzător. Aceasta soda caustica in ochi că în aceste în­treprinderi organizaţiile de partid nu acţionează aşa cum trebuie, că exigenţa este slabă, că munca poli­tică şi de educare nu este axată pe una din problemele de cea mai mare însemnătate.

  • ELEKES FERENC: DEGETELE FINE ALE DOAMNEI ÎN NEGRU
  • leșie caustică - Traducere Maghiară - Lizarder
  • Scînteia, mai (Anul 29, nr. ) | Arcanum Digitheca

Ea arată cum e condusă fabrica, cum e organizată producţia, cum se desfăşoară munca politică, cum soda caustica in ochi dezvoltă răspunderea colec­tivului pentru produsele ce ies pe poarta fabricii. Soda caustica in ochi aceea, comitetele regional, raionale şi orăşeneşti de partid cer tuturor organizaţiilor de partid şi sindicale, colectivelor din întreprinderile regiunii mai multă exigenţă faţă de fiecare produs cu conştiinţa că astfel servesc intere­sele economiei naţionale şi contribuie la bunăstarea oamenilor muncii.

Primul joc al selecţionabili­­lor va avea loc mîine, joi, cu forma­ţia iugoslavă O. Beograd fostă Beogradski S. Duminică se va disputa al doilea meci de verificare: cu echipa I. Saarbrücken R. Romíné, înţre 19 şi 22 mai pînă acum şi-au anunţat participarea 11 ţări ; campionatele internaţionale de gimnastică mai şi dubla întîlnire de scrimă Romînia—Polonia musturbatie medicala feminine şi masculine între 19 şi 22 mai.

Romíné şi R. Gruzine s-au înregistrat următoarele rezul­tate : Sooş — Djanoev 1—0. Tînărul şahist romín Flo­rin Gheorghiu a întrerupt cu şanse de cîştig la Izvoseikov. După trei ture scorul este de 11—11, două partide fiind între­rupte. Această performanţă de­păşeşte cu 0,67 m vechiul record cehoslovac.

Timpul inimos, şoseaua bună, asfal­tată, au permis cicliştilor să reali­zeze o medie orară de peste 45 km. Dintre alergătorii romíni primul a sosit Gheorghe Şerban la 9 secunde după invingător. Ion Bra­­haru a făcut şi el o cursă bună so­sind cu unul din plutoanele frun­taşe la 39 secunde. Astăzi este zi de repaus. Cu a­­ceastă ocazie, Bourguignon. A luai apoi cuvîntul Merlot, pri­marul oraşului, care a vorbit des­pre însemnătatea expoziţiei ca ma­nifestare a prieteniei dintre poporul belgian şi poporul romín.

La Praga s-a deschis Conferinţa uniunilor de compozitori din ţările socialiste Tema conferinţei este aportul muzicii în opera de construire a socialismului. Romî­nă, şi Ovîdiu Varga.

Soda caustica in ochi cuvîntul la adunarea de la Wroclaw, Wladyslav Gomulka, prim­­secretar al C. Cea de-a a aniver­sare a realipirii teritoriilor apusene este legată în modul cel mai strîns şi decurge din victoria istorică asu­pra Germaniei hitleriste, repurtată mai ales datorită Uniunii Sovietice.

soda caustica in ochi demnitatea din diferite puncte de vedere

Sărbătorind aceste două aniversări, a spus W, Gomulka cinstim profund memoria a sute de mii de ostaşi so­vietici şi polonezi, care soda caustica in ochi căzut în luptele pentru izgonirea cotropitorilor hitlerişti de pe pămîntul nostru. Via­ţa pe care au sacrificat-o, sîngele lor au făcut cu putinţă retrocedarea aces­tor teritorii către Polonia.

Scînteia, mai 1960 (Anul 29, nr. 4823-4847)

Sîngele vărsat în comun pe pămîntul polonez şi pe drumul istoric de la Lenino la Berlin a cimentat frăţia Indisolubilă de arme între armata poloneză şi ar­mata sovietică, alianţa polono-sovie­­tică. W, Gomulka a analizat apoi amă­nunţit istoricul imperialismului Şi mi­litarismului german, precum şi fapte­le care atestă reînvierea militarismu­lui şi revanşismului în R.

Numai tn lumina acestor fapte, a subliniat W. Gomulka, ne putern con­vinge cu proprii ochi de însemnătatea excepţională pentru cauza păcii în Soda caustica in ochi a existentei Republici« Demo­crate Germane, putem aprecia marela ei rol în lupta pentru evoluţia paş­nică a întregii Germanii. Vorbind despre prietenia dintre Po­lonia şi U. Raportorul s-a oprit în continuare asupra succeselor realizate în dezvol­tarea economică şi culturală a voievo­datelor apusene ale Poloniei în anü puterii populare.

Ocupîndu-se de forţa crescîndă a lagărului socialist. In încheiere, W. Gomulka a spus că popoarele întregii lumi. Declaraţia secretarului de stat al S.

Secretarul de stat al S. Acei senatori care cu două-trei zile în urmă negau cu încăpăţînare însăşi posibilitatea unui astfel de zbor, puşi în faţa fap­telor incontestabile, au căutat să jusiifiee activitatea de spionaj a Statelor Unite împotriva Uniunii Sovietice.

Látták: Átírás

O serie de senatori au manifestat insă o nelinişte serioasă în legătură cu această provocare. Senatorul Willis Robertson a de­clarat că Statele Unite au săvîrşit o greşeală cît se poate de gravă, încâl­cind frontiera Uniunii Sovietice. Senatorul Richard Russel a de­clarat corespondentului agenţiei U- nited Press International că au­torităţile militare ale S.

Incidentul cu avionul american a produs asupra opiniei publice din S. Reston arată că încă înainte ca Herter să fi făcut declaraţia în care a confirmat hotărîrea guver­nului Statelor Unite de a continua zborurile în scopuri de spionaj, re­prezentanţii unor ţări aliate car« şi-au pus bazele la dispoziţia Sta­telor Unite, aú exprimat la Depar­tamentul de Stat neliniştea care i frămîntă.

Comen­tatorii — relatează agenţia — sínt impresionaţi de argumentul că Astfel, socialiştilor Japonezi li s-a oferit un argument minunat pentru sprijinirea afirmaţiilor lor că pactul americano-japonez este de natură agresivă.

Document Information

Dacă lucrurile stau astfel, aceasta înseamnă că postul de comandă al misiunilor militare extrem de pri­mejdioase tratamentul vederii în cherkasy se află în mod sigur şi incontestabil în mîinile autorită­ţilor cu răspundere de la Soda caustica in ochi.

Dacă împuternicirea de a ordona pătrunderea adîncă a unui avion militar de recunoaştere pe te­ritoriul sovietic se află la vreun se­diu al comandamentului în altă parte decit la Washington, atunci cum putem afla, cum poate afla în­treaga lume eă împuternicirea de a da lovitura nu se află de asemenea dincolo de limitele Washingtonu­lui? Negînd că a autorizat zborul, gu­vernul caută să se justifice prin lipsa de competenţă, deoarece nu poate fi justificat un zbor neautori­zat de acest fel.

Preşedintele nu poate lăsa fără răspuns direct în­trebarea : cui îi incumbă răspunde­rea pentru autorizarea uno-r aseme­nea zboruri? Trebuie să risipim prin vorbe şi fapte toate îndoielile că împuternicirea de a comanda în aceste treburi primejdioase se află la Washington şi nu în vreun alt Ioc.

Acest lucru îl cer cinstea, res­pectul de sine şi încrederea ţării faţă de ea însăşi.

Asevedeași